Nasi Ludzie w Druskiennikach
Sunday, 10 June 2012 22:46

Na "Pomorski miszmasz artystyczny" w litewskim uzdrowisku złożyło się szeœć indywidualnych wystaw pomorskich artystów i litewsko-polska wystawa twórczoœci plastycznej dzieci i młodzieży "Tęczowy most"

Od kilkunastu lat w różnych salach wystawowych Druskiennik w połowie maja uroczyœcie otwierane sš wystawy: litewsko-polska wystawa twórczoœci plastycznej dzieci i młodzieży "Tęczowy most" (w Galerii Sztuki Dziecięcej) oraz kilka, tym razem szeœć, indywidualnych wystaw prac pomorskich artystów.

 Na otwarcie wystawy "Tęczowy most" przyjechały z Wilna: wiceambasador RP na Litwie - Ewa Figel i dyrektor Instytutu Polskiego - Małgorzata Kasner. Z Pomorza m.in. reprezentantka Sejmiku Województwa Pomorskiego - Teresa Skolimowska, dyrektor Gdańskiego Archipelagu Kultury - Teresa Kuœmierska i wicedyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury - Elżbieta Pękała. Gospodarzy reprezentowała wicemer Druskiennik - Krystyna Miszkiniene.

 Pomorska ekipa przyjechała w składzie: artyœci plastycy - autorzy wystaw,  gdański zespół muzyczny Zagan Acoustic (byli to trzej muzycy - absolwent i studenci gdańskiej Akademii Muzycznej), liczne grono trójmiejskich nauczycieli wychowania plastycznego oraz miłoœnicy sztuki i zarazem - Druskiennik.

 Jeszcze wieczorem w dniu przyjazdu spotkaliœmy się w Domu Polskim w nowo wyremontowanej siedzibie druskiennickiego Oddziału Zwišzku Polaków na Litwie. Zaprosiła nas tam przewodniczšca tego Oddziału Helena Aliszkievicziene. Tamtejsi Polacy przyjęli nas z niezwykłš tradycyjnš polsko-litewskš goœcinnoœciš, a od symbolicznych chleba i soli stół po prostu się uginał. Myœmy przywieŸli im przeróżne przewodniki po Polsce, słowniki polskie i inne materiały. Jednakże największš frajdę zarówno gospodarzom, jak i nam - goœciom sprawił występ zespołu Zagan Acoustic. Muzycy: Paweł Zagańczyk (lider, akordeon), Jakub Kubala (klarnet) i Jarosław Stokowski (kontrabas) swoim występem rozgrzali, rozkołysali, rozklaskali i wzruszyli całe towarzystwo. Zespół wykonał klasyczne tanga, polskie przedwojenne melodie, standardy jazzowe i muzykę klezmerskš. Tańczyć wprawdzie nie było gdzie, ale za to kołysać się, klaskać i œpiewać można było do woli. I też œpiewom ("Przybyli ułani pod okienko", "Stokrotka rosła polna", itp. klasyczny nasz repertuar narodowy) do póŸnych godzin wieczorno-nocnych nie było końca.

 W sobotę 15 maja od rana uczestniczyliœmy w wielu wydarzeniach plastyczno-muzycznych. O godz. 11 w druskiennickiej Galerii Sztuki Dziecięcej niezwykle uroczyœcie i z pompš otwarto 13. edycję litewsko-polskiej wystawy "Tęczowy most", a przyczynš owej pompy było to, że tegoroczna wystawa i towarzyszšce jej wydarzenie "kwiatowe" (posadzenie i podlanie klombu z żółtymi różami) poœwięcone były 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Akcję podlewania róż uœwietnił Paweł Zagańczyk, który na akordeonie wykonał wspaniale mazurka Chopina.

 Po południu nasza grupa, liczni zaproszeni przez nas mieszkańcy Druskiennik (Litwini i tamtejsi Polacy) wyruszyli na tzw. spacerowy wernisaż: od wystawy do wystawy. Swoje malarstwo zaprezentowali nam: gdańszczanie - Mariusz Kułakowski, Anna Molga, Gabriela Trynkler, gdynianin - Stanisław Olesiejuk i elblšżanka - Anna Panek, a wystawę rysunków satyrycznych Zbigniewa Jujki zaaranżował i przedstawił przedstawiciel Gdańskiej Galerii Humoru - kurator wystawy Ryszard Wasyluk.

 Stanisław Olesiejuk, znany gdyński twórca, pokazał tym razem w druskiennickim hotelu Spa-Lietuva wystawę swoich ciekawych pasteli, przedstawiajšcych polskie pejzaże. Wszystkie prace utrzymane były w tonacji zieleni i fioletu, przy czym już w trakcie ich wieszania wzbudziły one zainteresowanie goœci hotelowych.

 Na wystawie "Tęczowy most" - poœród prac z Gdańska, Kwidzyna i Dobrego - pokazane będš do końca lata również piękne prace o tematyce chopinowskiej autorstwa gdyńskich licealistów z IV, V i VII LO. Opiekunem artystycznym autorów tych prac jest też Stanisław Olesiejuk - ich nauczyciel, a organizatorem akcji przygotowania ich i dostarczenia na wystawę jest Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Oddział Pomorski (z siedzibš w Gdyni) w osobie jego prezesa Elwiry Worzały.

 Tego samego dnia wieczorem, po wszystkich wernisażach i uroczystoœciach, spotkaliœmy się przy suto zastawionych stołach (a było nas około 60 osób) pogadać o... życiu. Przy stole zasiedli: my - Pomorzanie, druskienniccy Polacy i zaprzyjaŸnieni z nami Litwini. Zespół Zagan Acoustic występował w czasie wszystkich punktów programu miszmaszu, a jego występy każdorazowo odbierane były przez słuchaczy wręcz entuzjastycznie. To sprawiło, że nastroje wszystkich uczestników miszmaszu były wspaniałe. Pięknym i też muzycznym akcentem kończšcym tę polsko-litewskš kolację był niezwykle oryginalny biały œpiew (bez żadnego akompaniamentu) w wykonaniu druskienniczanki - Auszry Lazauskiene. Pani Auszra, z wykształcenia - historyk sztuki, swój œpiew traktuje jako pasję - swoje domowe hobby. Jest zatem amatorkš, ale jakš! Jej wykonanie pieœni ludowych "wbiło nas w krzesła". Jest nadzieja, że będziemy jš mogli usłyszeć w Gdańsku, w ostatnim dniu lipca, na wernisażu pomorsko-druskiennickiej wystawy rysunku w NCK.

 Trwajšca już od wielu lat wymiana wystaw między Pomorzem a Druskiennikami i jej rozwój sš możliwe nie tylko dzięki samym artystom, ale i dzięki takim sponsorom, jak (każdorazowo) Urzšd Miejski w Gdańsku, jak w tym roku - Urzšd Miejski w Elblšgu, jak stale i od lat - gdańska Agencja Podróży i Turystyki Holidays (która bezinteresownie dowozi prace na wystawy w Druskiennikach i w Gdańsku).

 Z każdš kolejnš wystawš i wyjazdem do Druskiennik zacieœniajš się pomorsko-druskiennickie artystyczne, ale nie tylko, przyjaŸnie i znajomoœci, roœnie wzajemna sympatia i roœnie grono druskiennickich przyjaciół Gdańska oraz Pomorzan rozkochanych w Druskiennikach. Tak właœnie tworzy się m.in. wspólna Europa.

 

Powrót

 

Nasi Ludzie w Druskiennikach

zagan-acoustic-logo